Algemene voorwaarden

Algemene Leverings-en betalingsvoorwaarden Consulting & Trading Company B.V. voor
levering van diensten en producten.

KvK nr. 52185443
BTW nr. NL058677951B03

Artikel 1- Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
a. Opdrachtnemer: Consulting & Trading Company B.V.
b. Opdrachtgever : De Opdrachtgever van de opdrachtnemer.
c. Opdracht : De in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bepalen
werkzaamheden die door de Opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden
waaronder dit dient te geschieden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en
overeenkomsten voor verkoop en overige diensten van Consulting & Trading Company
B.V., hierna te noemen “CTC”, die worden verzorgd bij opdrachtgevers c.q. afnemers.
Opdrachtgever dient deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk te accepteren.
2.2 Wijzigingen van, of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en
voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door CTC.

Artikel 3 – Geldigheid
3.1 Deze algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden regelen de rechtsverhoudingen
tussen opdrachtgever en CTC. Bovendien vormen zij een integraal onderdeel van de
overeenkomst.
3.2 Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere
verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen.

Artikel 4 – Offertes
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes vrijblijvend.
4.2 Offertes met een herhalend karakter binden slechts voor het schriftelijk vastgestelde
tijdsbestek.
4.3 Een offerte van CTC heeft altijd een geldigheidsduur van 5 werkdagen, tenzij anders
aangegeven.
4.4 Indien er binnen deze termijn geen overeenstemming is bereikt met CTC, kunnen
door Opdrachtgever geen rechten meer worden ontleend. Na verloop van 5 werkdagen
komen de offertes integraal te vervallen.
Consulting & Trading Company /de Maalderij 6 3829A2 Hooglanderveen/kvk; 52185443

Artikel 5 – Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
5.1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde
zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij
overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever CTC derhalve schriftelijk in gebreke
te stellen. CTC dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te
geven aan de overeenkomst.
5.2. Levering geschiedt onder rembours of vooruitbetaling, tenzij anders is overeengekomen.
5.3. CTC heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.4. CTC is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5.5. Indien CTC gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de
overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever
deze juist en volledig aan CTC ter beschikking heeft gesteld.
5.6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen
tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Hierdoor kan
het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. CTC zal daarvan
zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de
oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever
aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de
wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
5.7. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is CTC gerechtigd de zaken
op te slaan voor risico en kosten van de Opdrachtgever.
5.8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan CTC een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou
kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
5.9. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van
hetgeen waartoe hij jegens CTC gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor
alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van CTC daardoor direct of indirect
ontstaan.
5.10. Indien CTC bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is CTC
niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet
onder voorbehoud is opgegeven.
Consulting & Trading Company /de Maalderij 6 3829A2 Hooglanderveen/kvk; 52185443

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
6.1 CTC verplicht zich de verkoop- en/of dienstverleningsovereenkomst naar beste
vermogen uit te voeren.
6.2 Ondanks alle zorgvuldigheid aanvaardt CTC geen aansprakelijkheid voor schade als
gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de verkregen informatie, tenzij aan CTC
opzet of grove schuld kan worden verweten.
6.3. CTC fungeert enkel als tussenschakel tussen de leverancier van de goederen en
Opdrachtgever. CTC erkent geen aansprakelijkheid voor schade aan- of niet functioneren
van geleverde goederen welke zijn ingekocht door CTC bij derden.
6.4. Indien CTC op enig moment wel aansprakelijk is voor enige schade, zal deze beperkt
zijn tot maximaal het factuurbedrag van de werkzaamheden waar de schade betrekking op
heeft en zal nimmer meer bedragen dan hetgeen door de verzekeraar van CTC in
desbetreffend geval wordt uitgekeerd.
6.5. In geen geval is CTC aansprakelijk voor indirecte- c.q. gevolgschade, zoals gederfde
inkomsten.

Artikel 7. Vrijwaring
7.1. De Opdrachtgever vrijwaart CTC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere
dan aan CTC toerekenbaar is.
7.2. Indien CTC uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de
Opdrachtgever gehouden CTC zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever
in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is CTC, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde
van CTC en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de
Opdrachtgever.

Artikel 8 – Betalingen
8.1 CTC verstuurt in beginsel voor aanvang van de werkzaamheden c.q. levering en ten
hoogste 14 dagen na afronding van de werkzaamheden de factuur. Verrichte
werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een
langere periode dan een maand, tussentijds elke maand (eind van de maand) gefactureerd.
8.2 Betalingen dienen te geschieden voor levering van de goederen en indien
overeengekomen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum.
8.3 Alle leveringen in deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn exclusief
BTW en overige heffingen.
8.4 Reclameringen over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend, eventueel per
aangetekend schrijven, binnen zeven dagen na dagtekening van de factuur.
8.5 Indien CTC de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft
ontvangen, dan zal de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling, over het openstaande
bedrag vertragingsrente verschuldigd zijn van 1% per maand of deel van een maand, welke
aan het begin van de volgende maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen.
8.6 Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan
Consulting & Trading Company /de Maalderij 6 3829A2 Hooglanderveen/kvk; 52185443
de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan
verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van
buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe
deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van
deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op
minimaal 15% van het openstaande saldo, met een minimum van € 160, – te vermeerderen
met omzetbelasting (BTW).

Artikel 9 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
9.1. CTC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
• de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
• na het sluiten van de overeenkomst CTC ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
• de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van CTC kan
worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities
zal nakomen, is CTC gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
• indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet van CTC kan worden gevergd.
9.2. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is CTC gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
9.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CTC op de
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien CTC de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.4. Indien CTC tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling,
terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.
9.5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door CTC, zal CTC in overleg met
de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan
derden. Dit tenzij de opzegging aan de toerekenbaar is. Indien de overdracht van de
werkzaamheden voor CTC extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de
Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de
daarvoor door CTC genoemde termijn te voldoen, tenzij CTC anders aangeeft.
9.6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten
laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de
Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het CTC vrij om
de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of
Consulting & Trading Company /de Maalderij 6 3829A2 Hooglanderveen/kvk; 52185443
overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van CTC op de opdrachtgever zijn
in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9.7. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan
zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-
afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst
gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Overmacht
10.1. CTC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten
aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt.
10.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken,
voorzien of niet-voorzien, waarop CTC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CTC
niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CTC of van
derden daaronder begrepen. CTC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien
de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat
CTC zijn verbintenis had moeten nakomen.
10.3. CTC kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder
der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding
van schade aan de andere partij.
10.4. Voor zover CTC ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CTC
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van
een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 – Annulering door opdrachtgever
11.1 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht per aangetekend verzonden brief te annuleren.
11.2 Annulering kan kosteloos, tenzij anders afgesproken en rekening gehouden met hetgeen
bepaald in artikel 9.7.
11.3 In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, het
traject tussentijds beëindigt, is de opdrachtgever verplicht het volledige tarief van de
opdracht te voldoen.
Consulting & Trading Company /de Maalderij 6 3829A2 Hooglanderveen/kvk; 52185443

Artikel 12 – Annulering door CTC
12.1 CTC kan een opdracht weigeren of de verdere opdrachtuitvoering staken, indien
het in conflict komt met de algemeen geldende normen en waarden. In welk geval de
opdrachtgever geen tarief in rekening wordt gebracht. Hierbij is een opzegtermijn van
twee weken van toepassing.

Artikel 13 – Garanties, onderzoek en reclames
13.1. De door CTC te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die
daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij
bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
13.2. CTC verleent zelf generlei garantie op de door haar geleverde zaken. CTC verplicht
zich wel de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen.
Onverminderd het voorstaande kan de Opdrachtgever geen beroep doen op
bovengenoemde garantiebepalingen: indien de Opdrachtgever wijzigingen aan de zaken
heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook – vallen reparaties die niet
door of namens gebruiker zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn
van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als
gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende
oorzaken of onheilen; indien de Opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd; indien de
Opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft
behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Opdrachtgever
behoort te komen.
13.3. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op
het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de
desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te
onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is
overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
Eventuele gebreken dienen binnen één maand na ontdekking schriftelijk aan CTC te worden
gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te
bevatten, zodat CTC in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient CTC in de
gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
13.4 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens
bestelde zaken.
13.5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen
recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
13.6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan
zal CTC de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel,
indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van
het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van CTC, vervangen of zorgdragen voor
herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen.
In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan CTC te
retourneren en de eigendom daarover aan CTC te verschaffen, tenzij CTC anders aangeeft.
Consulting & Trading Company /de Maalderij 6 3829A2 Hooglanderveen/kvk; 52185443
13.7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor
ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van CTC daardoor
gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 14 – Verjaringstermijn
14.1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van
alle vorderingen en verweren jegens CTC en de door CTC bij de uitvoering van een
overeenkomst betrokken derden, één jaar.
14.2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn
gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de
overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door
verloop van twee jaar nadat de Opdrachtgever CTC van zodanige non-conformiteit in kennis
heeft gesteld.

Artikel 15 -Risico-overgang
15.1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever
over op het moment waarop zaken in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.
Artikel 16 – Geheimhouding en vertrouwelijkheid
16.1 CTC verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht betreffende
het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze
van vertrouwelijke aard zijn.
16.2 Gegevens van deelnemers worden door CTC vertrouwelijk behandeld.

Artikel 17. – Toepasselijk recht en geschillen
17.1. Op deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend het
Nederlands Recht van toepassing.
17.2. Mocht het tot een geschil komen waar partijen onderling niet uit komen, is ieder der
partijen bevoegd om het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde
Nederlandse rechter.
17.3 Indien deze algemene voorwaarden zijn vertaald, is altijd de Nederlandse versie
leidend.

Artikel 18.- Slotbepaling
18.1. De Opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van
toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene Voorwaarden.
18.2. Ingeval een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn
of worden vernietigd, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand.